How it works

באתר אנחנו משתמשים במערכת ייחודית של דירוג חברות על בסיס יותר משלושים פרמטרים.
כל החברות ללא יוצא מן הכלל נוהגות על-פי הלוגיקה הזו.
אין לנו חבילות מיוחדות, תעריפים או דרכים אחרות כדי להגיע לטופ הדירוג, מלבד להיות חכי טובים מבין ממתחרים מבחינת ההתאמה לכל הפרמטרים. פיתחנו את לוגיקת הדירוג בכלותה פותחה כדי לספק למשטמשים אפשרות לבחור חברות חכי טובות על-פי הפרמטרים שנקבעו ולהקל על חיפוש פתרונות עבור משימותכם
הקריטריוני דירוג עיקוריים:
מילוי מלוא הפרטים בפרופיל
מידע מלא על החברה הינו קריטריון חשוב בבחירת קבלן. אנו שואפים לפתיחות מרבית והספקת מידע מלא.
חוות דעת
כלי הכי החשוב שרוב הלוקוחות מתחשבים בו. במערכת הדירוג שלנו כל חוות דעת מתבססת על יותר משבעה קריטריונים, כולל הרלוונטיות של חוות הדעת לקטלוג ספיציפי, תקציב וכו׳.
ציון שחברה מקבלת מלוקוחת
האינדיקטור של שביעות רצון לקוחות משיתוף פעולה עם חברות.
מומחיות טכנולוגית
כדי להבטיח ביצוע מוצלח של פרויקט הלקוח, על החברה להיות בעלת מומחיות טכנולוגית ברמה גבוהה שתאפשר לה לעמוד בכל המשימות כפי שנקבעו על ידי הלקוח.
מומחיות בשוקים ספציפיים ובנישות ספציפיות
ניסיון עבודה בשוקים ספציפיים ונישות ספציפיות הוא גורם משמעותי בתהליך בחירת קבלן.
אנחנו גם לוקחים בחשבון מספר קריטריונים משניים,כגון:
תעודות ופרסים
זמן עבודת החברה בשוק
גודל החברה
הערכה מקצוית של בעלי מומחית בתחום
מספר הפרויקטים שבוצעו בהצלחה
סדרי גודל של פרויקטים
ידע והתמחות בשפות

1. קריטריון זה לא נכשב לאחד העיקריים משום שלעיתים קרובות הוא לא מייצג את רמת המקצועיות האמיתית

2. כל החברות עוברות הערכה ראשונית והערכה מקצוית על ידי בעלי מומחיות בתחום. הערכה זו משפיעה באופן מינימלי ורק על חברות חדשות.

מערכת הדירוג שלנו מדרגת את כל החברות בנפרד לכל תחום (קטלוג) ולוקחת בחשבון את כל הפרטים של תהליך הסינון. הדירוג הפנימי שלנו מתעדכן כל יום כדי לספק למשתמשים את התוצאות המדויקות ביותר.